Болнична помощ

Основна концепция за изграждане

Основната концепция при изграждането на „Bon Art Hospital System” е да се създаде такава система за управление на болнични комплекси, която да интегрира в себе си няколко системи – медицинска, информационна, счетоводна, контролна, отчетна и финансова. За тази цел системата за управление „Bon Art Hospital System” е създадена на модулен принцип. Всички модули комуникират помежду си, като събират и обобщават постъпилата информация в тях и я предоставят за ползване в готов вид на лекуващи лекари, медицинския персонал, счетоводството и мениджърския екип на болницата, както и на РЗОК.

Процесният подход е определящ при изграждането и функционирането на системата за управление на болнични комплекси. В „Bon Art Hospital System” водеща роля при въвеждането на първичната медицинска документация е отредена на пациента и на «движението» му в болницата – от влизането му, непосредственото му лечение и накрая изписването му. Именно поради това е заложено, че лечението на пациента в болницата преминава през следните етапи:

 • Етап I – записване на пациента в регистратура;
 • Етап II – преглед в приемно-консултативен кабинет;
 • Етап III – постъпване в конкретното отделение за лечение;
 • Етап IV – изписване на пациента от болницата.
Тук може да разгледате брошурата за болнична помощ.

Предназначение на системата

Всяка система за управление на болнични комплекси трябва да представлява комплексен продукт, който да подпомага анализа, вземането на решения, управлението на процесите, протичащи в рамките на лечебното заведение, управлението на персонала, финансите и прочие. Затова и предназначението на "Bon Art Hospital System" е да осигури подходяща среда за събиране на информация от всякакъв вид (медицинска, икономическа, финансова и др.), да я съхрани, обобщи и представи в синтезиран вид за нуждите на болничния мениджмънт.

Обща характеристика

Всяко посещение на пациента в болницата се регистрира в "Bon Art Hospital System", като освен данните за пациента се въвежда информация и по коя линия ще се финансира лечението на пациента. Извършва се проверка за здравно-осигурителния статус на пациента в НОИ и се насочва към приемно-консултативния кабинет на съответното отделение. Така се формира негово електронно здравно досие.

След извършване на задължителния преглед в приемно-консултативен кабинет, пациентът се насочва за прием към съответното отделение. А когато липсват индикации за хоспитализация, се отказва хоспитализирането му.

При постъпването на пациента за лечение в конкретно отделение се създава автоматично документа "История на заболяването". Пациента се настанява в конкретна стая и легло и му се назначава лекуващ лекар. По време на престоя на пациента в отделението се правят визитации, назначават се лекарствени терапии и диагностични и терапевтични процедури, които след извършването им автоматично се отразяват в документа „История на заболяването”.

Назначените лекарствени терапии и процедури от лекарите по електронен път се представят на съответните медицински служители (сестри, лабораторни лекари, лаборанти и др.), които от своя страна нанасят съответните резултати от изпълнението им.

Всички назначени лекарствени терапии на пациентите се представят автоматично под формата на "електронни лекарствени табели", които представляват заявки за лекарства. Също така, чрез системата се правят заявки за нужните на отделението медицински консумативи в съответствие с разходните листи, направени при лечението на пациентите.

След като лечението на пациента приключи, изписването му е съпроводено от документа "Епикриза". Създаването на този документ е с висока степен на формализация и се изготвя автоматично. В документа "Епикриза" влизат всички необходими данни, които вече са отразени в отделението при самото лечение на пациента. Цялата информация от лечението му, направените му изследвания и платени такси се съхраняват в системата и във всеки един момент може да бъде анализирана информацията за приема на пациента, както от медицинска гл. точка, така и от гл. точка на мениджмънта на болницата.

Отчетност

Тъй като пациента е носител на информацията, отчетността на болницата може да бъде сведена до най-различни нива – ниво пациент, ниво отделение, ниво болница. Освен това "Bon Art Hospital System" предлага различни видове отчети, отнасящи се до всички процеси, извършвани в болницата и регистрирани в съответните модули на системата.

В края на всеки месец могат да бъдат направени и всички необходими месечни отчети, изисквани от РЗОК.

Потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс представлява начина на представяне на възможността на потребителя да се възползва от една система и нейните функции. Той дава възможност на потребителя да зададе входните данни и да получи резултатите от използваната система. Или това е общия изглед на системата като съвкупност от бутони, менюта, екрани, дизайн.

При определяне на потребителския интерфейс на "Bon Art Hospital System" са дали своята препоръка над 50 лекаря и много други медицински специалисти. Мнението на самите потребители, които ще използват системата за управление на болнични комплекси е много важно и ценно, защото допринася за оптимизиране разположението на елементите по работните екрани на системата, постигнат е най-добрия комфорт за работа на медицинските специалисти, автоматизират се в най-голяма степен процесите на въвеждане и извеждане на информация и се достига до намаляване на дейностите, които трябва да се извършват пряко от потребителя на системата.

Софтуерни платформи

Системата за управление на болнични комплекси "Bon Art Hospital System" е изградена с помощта на една от най-съвременните технологии за web-приложения "Symfony". За база данни се използва приложението MySQL. Така изградена, тя е единствената web-базирана система за управление на болнични комплекси в страната и няма свой аналог. Основните предимства на това, че системата е web-базирана са:


 • няма изисквания към компютърната операционна система, с която ще се използва системата (MS Windows или Linux);

Забележка: Използването на операционна система MS Windows изисква закупуването на лицензи от Microsoft, докато Linux е безплатен.

 • предлага изключителна гъвкавост и бързина към всякакви промени, от каквото и естество да са те;
 • лесна за поддръжка от разстояние;
 • дава сигурност, надеждност и бързина на работата;
 • дава възможност за отдалечено ползване на системата посредством интернет връзка, без да е от значение в коя точка на света се намира ползвателят й;
 • има ниски изисквания към компютрите, с които ще се използва.

Архивиране и сигурност

С цел запазване сигурността на информацията, се прави резервно копие на базата данни на системата за управление на болнични комплекси на втори твърд диск на сървъра. Успоредно с това, през определени интервали на деня се правят и други резервни копия (интервалите от време се определят от предварително зададени настройки). С цел още по-голяма сигурност, базата данни се архивира в извън работно време (през нощта) на отделен, друг сървър на "Бон Арт", специално изграден за тази цел. Възможен е и вариант, при който има изграден втори сървър в болницата, който се явява пълно копие на този, с който се работи. Така при евентуален срив на единия сървър (хардуерна или софтуерна повреда), е възможно мигновено системата да продължи да работи от втория сървър. По този начин се осигурява непрекъснатост на работния процес в болницата и постоянна връзка с болничната система.

Надеждност на системата

Спазването на изискванията за работа на сървъра и осигуреността му с устройство за защита от токови удари (UPS), осигуряват сървъра да работи постоянно. Платформата, на чиято основа е изградена системата за управление на болнични комплекси, базата данни, където се записва цялата информация от всички протичащи процеси в болницата и операционната система на сървъра, дават изключителна сигурност, надеждност и бързодействие на самата система.

Услуги

Ние концентрираме вниманието си върху стратегическото развитие на Здравния Мениджмънт в условията на Световната финансова и икономическа криза. Консултираме Ви при създаването на проекти за Информационно осигуряване на Болничните комплекси - проекти, които ще повишат ефективността на Мениджмънта на поверените Ви здравни заведения и ще реорганизират финансовите приходи и разходи, с цел повишаване на печалбата. Също така, като следствие от предходното, ние извършваме и консултиране в сферата на Хардуерното и мрежово осигуряване на Болничните комплекси - една стъпка, която със сигурност е свързана с множество варианти на реализация, от които трябва да се избере оптималния.

Посредством нашата управленска система, опит и ефикасност, ние сме в състояние да осигурим конкретен подход за всяко направление на болничния комплекс, отчитайки спецификата и естеството му на работа. Създаването на такива проекти е неизменна част от успешния мениджмънт на всяко медицинско заведение.

 1. Изготвяне на цялостни проекти за Интегрирана Система за Управление на Болнични Комплекси - цялостта на един такъв проект играе важна роля за успешния Мениджмънт особено тогава, когато няколко отделни Медицински заведения(Юридически лица) са под едно и също ръководство. Например когато собственика на болничното заведение е собственик и на Групова практика от Общо-практикуващи лекари (ГП ОПЛ) и Диагностично-консултативен център (ДКЦ) или Медицински Център (МЦ). Обикновено в тези случаи се подава и обработва информация от множество източници и управлението се затормозява при обработката на данни, които пък от своя страна са подадени от различни лица и във формат по тяхно усмотрение. В един Съвременен Болничен комплекс подобно нещо е недопустимо, особено ако се цели качество и удобство в Управлението, както на Екипа, така и на Финансите посредством счетоводните модули на Системата.
 2. Внедряване на цялостна Интегрирана Система за Управление на Болнични Комплекси - внедряването и реализацията на такава система, е стъпка в 21-ви Век. Система, която ще улесни Управлението и Работата на целия Екип на Болничния комплекс от Медицинската сестра до Собственика. Система, която ще дава ясна и подробна информация за всичко случващо се в Болничния комплекс. Ще дава ясна и подробна информация за Пациентите на Болничния комплекс, за разходите по тяхното лечение и престой и т.н.
 3. Изготвяне на проект и Внедряване на Интегрирана Система за Управление на Болници - за да използвате такава система, не е нужно да отговаряте на условията от предходните две точки. Системата е идеално решение за управление и на самостоятелни Болнични заведение.
 4. Изготвяне на проект и Внедряване на Интегрирана Система за Управление на Областни Диспансери (ОД) - за да използвате такава система, не е нужно да отговаряте на условията от предходните две точки. Системата е идеално решение за управление и на Областни Диспансери със Стационар.
 5. Изготвяне на проект и Внедряване на Интегрирана Система за СИМП с легла - за да използвате такава система, не е нужно да отговаряте на условията от предходните две точки. Системата е идеално решение за управление на СИМП с легла и др. медицински заведения със Стационар.

Въпроси и Отговори

1. Има ли нужда от Интегрирана Система за Управление на Болнични Комплекси?

Твърдо, Да! Знаем, че Управлението на един Болничен комплекс, бил той малък или голям е трудна и трудоемка задача. Задача свързана с изключително психическо натоварване, в което единствения помощник на Управляващия е химикалът. Ние решихме, че в 21-ви век и в Ерата на компютърните технологии е напълно недопустимо да се натоварва психиката със задачи, които би могъл да върши компютърът и създадохме "Bon Art Hospital System" - Интегрирана Система за Управление на Болнични комплекси.

Въвеждането на Bon Art Hospital System в Болничен комплекс е предпоставка за едно още по-качествено и организирано Управление. Системата ще Ви помогне да организирате своята и работата на колегите си, строго да контролирате разходите на болничния комплекс - респективно и приходите. Предоставя Ви възможност драстично да намалите процентът на човешка грешка в документооборота, в отчитането на дейността на Болничния комплекс пред НЗОК. С въвеждането на Bon Art Hospital System в поверения Ви болничен комплекс Вие улеснявате работата на колегите си лекари и медицински сестри по чисто техническото отразяване на дейността им. Това им спестява време и им позволява да обърнат повече внимание на същинската си работа.

"Bon Art Hospital System" - Интегрирана Система за Управление на Болнични комплекси не е базова система, която се разполага по болничните комплекси на конвейер. Разглеждаме всеки един Болничен комплекс като Човек - строго индивидуален със своя специфика и манталитет на работа. Именно поради това Bon Art Hospital System се ИНДИВИДУАЛИЗИРА за нуждите и по спецификата на работата на ВСЕКИ болничен комплекс, в който се въвежда.

Всички гореизброени качества, които със сигурност не са всички, говорят само за това, че въвеждайки "Bon Art Hospital System" - Интегрирана Система за Управление на Болнични комплекси в повереното Ви болнично заведение Вие не само спестявате разходи, но и увеличавате приходите, а също така сте "в крак" с новите web-базирани информационни технологии, които могат единствено и само да Ви помагат.


2. Колко време отнема внедряването на Интегрирана Система за Управление на Болнични Комплекси?

В никакъв случай не трябва да мислим, че една такава сериозна крачка е лек и бърз процес. Само за пример ще споменем, че при пълна индивидуализация и цялостно въвеждане на системата в Болничен комплекс в рамките, на който има 7-8 отделения, процесът отнема около 2-3 месеца. Общо взето всичко зависи от спецификата на работа на Болничния комплекс.


3. Колко струва внедряването на Интегрирана Система за Управление на Болнични Комплекси?

Както споменахме във въпрос №1 Системата се ИНДИВИДУАЛИЗИРА за всеки Болничен комплекс. Именно поради тази причина за всеки Болничен комплекс се изготвя строго индивидуална оферта. Независимо каква е цената, избирайки Bon Art Hospital System Вие със сигурност спестявате пари.


За повече подробности се свържете с г-н Ангел Горанчев.

Система за болнична помощ

Всяка система за управление на болнични комплекси трябва да представлява комплексен продукт, който да подпомага анализа, вземането на решения, управлението на процесите, протичащи в рамките на лечебното заведение, управлението на персонала, финансите...

Система за доболнична помощ

Интегрираща медицинска информационна система - в една сграда, чрез един сървър, могат да се обслужват всички индивидуални и групови практики, лаборатории, МЦ и ДКЦ;

Система за дентална помощ

Bon Art Dental System е web – базирана компютърна информационна система за стоматолози. Съдържа в себе си всички пакети от доболничната дентална помощ, както следва: Изпълнители на първична дентална помощ, Изпълнители на специализирана дентална помощ, Медико-Дентални Центрове (МДЦ)