ДКЦ

"ДКЦ ПЛЕВЕН" ЕООД

"ДКЦ-Плевен" ЕООД е най-големият Диагностично-консултативен център в централна Северна България. Той е приемник на Консултативна поликлиника на Университетска болница Плевен.

Болшинството от работещите в него над 130 лекари са водещи специалисти от Университетска болница Плевен. От тях 2-ма са професори, а 10 - доценти.

ДКЦ-Плевен разполага с най-добрата апаратурна и лабораторна диагностична база, покриваща всички направления на клиничната медицина. Центърът консултира пациенти с диагностични и лечебни проблеми, нерешени в други здравни заведения.

Осигурява спешна или планова хоспитализация в клиниките на Университетска болница Плевен.

ДКЦ-Плевен има договори с НЗОК и всички здравно-осигурителни фондове, платен прием. В центъра се провеждат профилактични прегледи на служители на фирми.

"ДКЦ 2 - ПЛЕВЕН" ЕООД

Диагностично-консултативен център 2-Плевен ЕООД, е съвременно лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ.

 • Предлага всички видове медицински услуги по всички специалности
 • Разполага с лаборатории,работещи с нова,модерна техника и високо качество
 • Има 3 операционни зали и стационар с перфектни условия
 • Всякаква профилактична и промотивна дейност за индивидуални пациенти и фирми

"ДКЦ 4 - ВАРНА" ЕООД

"Диагностично консултативен център 4-Варна" ЕООД гр. Варна е разположен в центъра на града в близост до МБАЛ ”Св. Анна” на бул. ”Цар Освободител” № 100. Работи по договор с Районна здравноосигурителна каса гр. Варна, както и срещу заплащане.

Обновената работна среда и закупената модерна медицинска апаратура във всички кабинети позволи и откриването на информационно-профилактичен център за профилактика и превенция на инфаркт, инсулт и световъртежни ( вертижни) заболявания.

Това улеснява пътя на пациентите до някои лаборатории и специализирани изследвания и скъсява времето за получаване на високоспециализирана медицинска помощ.

Клинична лаборатория е оборудвана с нова апаратура произведена 2007г. и сертифицирана за качество.

В ДКЦ 4 работят лекари, медицински сестри, рехабилитатори и лаборанти високо-специализирани и утвърдени в професионално отношение. ДКЦ 4 е акредитирано с отлична оценка за пет години.

"ДКЦ-1 ДОБРИЧ" ЕООД

В „ДКЦ-І Добрич” ООД се оказва качествена медицинска помощ, основана от една страна на утвърдените по реда на чл. 6 ал. 1 от Закона за лечебните заведения и Правилата за добра медицинка практика по реда на чл. 5 т. 4 от Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, медицински стандарти, и от друга страна утвърдените от Управителя на лечебното заведение терапевтични алгоритми и технически фишове за добри медицински грижи. Дейностите, които се извършват в „ДКЦ-І Добрич” ООД включват пълен обем от медицински дейности за специализирана медицинска помощ. Дружеството развива дейности, отговарящи на здравните потребности на населението от района чрез висококвалифициран медицински персонал.

ДКЦ "ЕСКУЛАП ЦИТОМЕД" ЕООД

С вече девет годишна история, с акредитационна оценка-два пъти "отличен" от Министерството на здравеопазването ДКЦ. "Ескулап- Цитомед" е лечебно заведение, оказващо спецеилизирана доболнична медицинска помощ. Наличната база, апаратура и кадри на ДКЦ осигуряват висококвалифицирана и тясно профилирана медицинска дейност.

В продуктовия портфейл на ДКЦ „Ескулап- Цитомед” са застъпени 16 тясно профилни медицински специалности, реализирани от 22 висококвалифицирани специалисти.

Техният изключителен професионализъм, в комбинация със съвременната, на европейско ниво апаратура, уютната обстановка и любезното индивидуално отношение към всеки са достатъчната гаранция за качествена комплексна медицинска дейност, като прицелна точка на всички усилия е точната диагноза и ефективното лечение на пациента. Всичко това за кратко време утвърди името на ДКЦ "Ескулап – Цитомед" като водещо лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична помощ не само в Пазарджик, но и далеч извън пределите на региона.

В хармонизация с динамично развиващите се промени и здравни реформи в общественото здравеопазване и като признание за високо качество на предлаганите медицински услуги и дейности ДКЦ "Ескулап - Цитомед" има сключени договори с доброволни здравно-осигурителни фондове "Закрила", "Медико 21" и "Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ", ДОМ-Здраве и др.

"ДКЦ -1 - ЧЕРВЕН БРЯГ" ЕООД

Доболничната помощ е изградена в съответствие с областната здравна карта и се осъществява от "ДКЦ 1 Червен бряг” ЕООД - търговско дружество със 100 % общинска собственост.

В "ДКЦ 1 Червен бряг", работи висококвалифициран медицински персонал, включващ:

 • 21 лекари със степен "Магистър";
 • 2 медицински сестри;
 • 2 клинични лаборанти;
 • 2 рентгенови лаборанти;
 • 1 икономист;
 • 1 санитар със средно образование.

В сградата на"ДКЦ 1 Червен бряг", се намират и 9 амбулатории за индивидуална практика за извънболнична медицинска помощ (ОПЛ).

ДКЦ "СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН" ООД

ДКЦ "Свети Панталеймон" отвори врати в началото на 2008 година. Официалното откриване се състоя на светлия християнски празник Великден. ДКЦ "Свети Паталеймон" работи по договор с НЗОК.

 • В лечебното заведение се извършват и следните дейности:
 • Ехокардиография, велотест с натоварване, холтер.
 • Извървша се ехография на тазобедрена става при новородени, гръбначна хирургия и ендопротезиране, процедури по големи и малки стави, пластична и реконструктивна ортопедия.
 • Коремна хирургия, хирургия на гърда.
 • Конвенционална рентгенология, контрастно изследване на храносмилателна,отделителна и полова система.
 • Мамографски кабинет: разполага със съвременен апарат на GE.
 • Ехографски кабинет: ехография на коремни органи и млечни жлези.
 • Остеоденситометричен кабинет - измерване на костната плътност на рентгенов принцип на цяло тяло.

==

Система за болнична помощ

Всяка система за управление на болнични комплекси трябва да представлява комплексен продукт, който да подпомага анализа, вземането на решения, управлението на процесите, протичащи в рамките на лечебното заведение, управлението на персонала, финансите...

Система за доболнична помощ

Интегрираща медицинска информационна система - в една сграда, чрез един сървър, могат да се обслужват всички индивидуални и групови практики, лаборатории, МЦ и ДКЦ;

Система за дентална помощ

Bon Art Dental System е web – базирана компютърна информационна система за стоматолози. Съдържа в себе си всички пакети от доболничната дентална помощ, както следва: Изпълнители на първична дентална помощ, Изпълнители на специализирана дентална помощ, Медико-Дентални Центрове (МДЦ)